2019/11/27

තාත්තගෙයි පුතාගෙයි කතා - 05

 D&ME! YouTube වැනල් එකට එක් කළ පස් වන වන කතාව මේ. වෙලාවක් තිබුනොත් බලන්න. ඊලඟට එන කතා බලන්න හිත ගියොත් Subscribe කරලා බෙල් එක ඔබන්න.

මෙන්න කතාව - ඔපරේෂන් කතුරු හොරා


0 ක් කියන්නේ !:

Post a Comment

ඔබේ පංගුව...

...................................................................

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...