2019/11/27

තාත්තගෙයි පුතාගෙයි කතා - 05

 D&ME! YouTube වැනල් එකට එක් කළ පස් වන වන කතාව මේ. වෙලාවක් තිබුනොත් බලන්න. ඊලඟට එන කතා බලන්න හිත ගියොත් Subscribe කරලා බෙල් එක ඔබන්න.

මෙන්න කතාව - ඔපරේෂන් කතුරු හොරා


2019/11/21

තාත්තගෙයි පුතාගෙයි කතා - 04

D&ME! YouTube වැනල් එකට එක් කළ හතරවන වන කතාව මේ. වෙලාවක් තිබුනොත් බලන්න. ඊලඟට එන කතා බලන්න හිත ගියොත් Subscribe කරලා බෙල් එක ඔබන්න.

මෙන්න කතාව - කුදුරම්බෝ!

2019/11/14

තාත්තගෙයි පුතාගෙයි කතා - 03

D&ME! YouTube වැනල් එකට එක් කළ තුන් වන කතාව මේ. වෙලාවක් තිබුනොත් බලන්න. ඊලඟට එන කතා බලන්න හිත ගියොත් Subscribe කරලා බෙල් එක ඔබන්න.

D&ME | Daddy & me | Hari Wadee | හරි වැඩේ

...................................................................

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...